OM risskov fællesråd

Vedtægter for Risskov Fællesråd

§1 NAVN OG HJEMSTED

Fællesrådets navn er RISSKOV FÆLLESRÅD, forkortet RF, og har hjemsted i Aarhus Kommune

Fællesrådets område afgrænses mod vest af Grenåvej fra Riis Skoven til Egåen, den sydlige side af Egåen til Vejlby Hage (Åkrogen) og mod øst af kysten.

Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være katalysator for lokale aktiviteter, events m.v., og respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.

Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

§2 FORMÅL

Fællesrådet er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer-og borgerforeninger, idræts-
og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner, borgere m.fl.

Sammenslutningen er en af hovedaktørerne i byrådets ønsker om borgerinddragelse og
medborgerskab.

Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være
katalysator for lokale aktiviteter, events m.v., og respekterer ethvert medlems ønske om egen
forhandlingsret.

Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

§3 MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd mv. i fællesrådets dækningsområde. Husstande og enkeltpersoner med bopæl i området kan optages som individuelle medlemmer.

Anmodning om medlemskab skal indsendes til bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.

Ethvert medlem skal ved indmeldelse angive medlemmets officielle adresse eller den kontaktperson, til hvem officielle henvendelser fra fællesrådet skal rettes. Ønsker et medlem senere ændringer heri, påhviler det medlemmet at underrette fællesrådet herom.

§4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er fællesrådets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert foreningsmedlem kan deltage på generalforsamlingen med to repræsentanter. Individuelle medlemmer kan deltage med én repræsentant.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig og begrundet anmodning herom til bestyrelsen.

Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel, ved udsendelse af dagsorden til hvert medlem jf. §3.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før en generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at videresende indkomne forslag til medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hver repræsentant har maksimalt én stemme. Ved valg har hver repræsentant et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, idet repræsentanter, der undlader at stemme eller tilkendegiver, at de hverken ønsker at stemme for eller imod, indgår ikke i opgørelsen. 

Andre forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.

Afstemninger om generalforsamlingens beslutninger foretages skriftligt, når dette begæres af mindst en mødedeltager, eller når dirigenten træffer beslutning herom.

Valg til bestyrelsen finder altid sted ved skriftlig afstemning.

§5 DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens/formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år, samt godkendelse af  kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§6 VALG TIL BESTYRELSEN, SAMT VALG AF REVISORER

På den ordinære generalforsamling er der valg til bestyrelsen, der består af 5 personer samt 2 suppleanter. Endvidere er der valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år, og 2 medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøderne, vælges for 1 år ad gangen.

Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Et bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for et medlem jf. §3, og skal bo eller arbejde inden for fællesrådets grænser.

Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. §3, udtræder den pågældende af bestyrelsen.

§7 FÆLLESRÅDETS LEDELSE

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af fællesrådet på møder og varetager dets anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. I hvert udvalg skal der altid være en repræsentant for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan koordinere forskelligartede aktiviteter jf. §2.

Fællesrådet tegnes af rådets formand eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§8 REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af revisor.

Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§9 KONTINGENT

Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet skal betales forud og senest den 31. januar i det kommende år.

§10 UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af et kalenderår og træder i kraft med virkning fra næstfølgende kalenderårs begyndelse.

Udmeldelse fritager ikke for betaling af kontingent for indeværende år.

Såfremt et medlem undlader rettidigt at betale kontingent, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem.

§11 MEDLEMSMØDE

Bestyrelsen kan arrangere medlemsmøder og offentlige møder. 

§12 OPLØSNING

Til gyldig beslutning om fællesrådets opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke det sidste afholdes mindst 2 uger og højst 6 uger efter det første.

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fællesrådets formue.

§13 DATERING

Således vedtaget på fællesrådets stiftende generalforsamling den 29. august 2023.