Klimatrusler på Fedet

Risskov Fællesråd sidder med i “Klimagruppen” der blev etableret -efter det store borgermøde på Strandskolen i 2021. Her fik vi præsenteret de trusler der er mod området og mulige løsninger.
Klimagruppen forsøger at holder øje med udviklingen, og udøve “rettidig omhu”, så vi kan beskytte vores hjem og dejlige område.

I Klimagruppen deltager foruden Fællesrådet, også GVF/Grundejerforeningen Vejlby Fed, Digelaget, Professor Emerita i Miljøjura Ellen Margrethe Basse, Repræsentanter fra Aarhus Kommune og fra Landvindingslauget (Egåen og slusen) samt engagerede lokale med interesse for klimaudviklingen.

Indenfor de seneste måneder har Danmark været udfordret af mange klimapåvirkninger, hvilket også gælder Risskov, bl.a. omfattende, kraftig erosion af forstrand fra skybrud og havpåvirkninger, oversvømmelser fra Egåen og kloakvand i kældre i forbindelse med skybrud.

Mandag den 9. oktober drøftede formanden for Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF) Bent Hjorth emnet ”klimatilpasning” med borgmester Jakob Bundsgaard, der fortalte, at “kystsikring skal grundejerne selv håndtere og bekoste. Dette med udgangspunkt i, hvad andre kommuner gør”.

Opfattelsen er et udtryk for en manglende forståelse for beboerne i et meget stort boligområde. Klimatilpasning, herunder kystsikring, kan på ingen måde håndteres af private. Private kan danne lag som de eksisterende i Risskov og Egå, men disse lag har ingen kompetence i relation til forbedring hhv. udbygning af diger.

Udover aktuelle udfordringer, der kræver hurtig handling, peger rapporter også på Risskov som et risikoområde i forhold til forventede klimapåvirkninger. Dette aktualiseres i forbindelse med de seneste ekstrem-situationer i Danmark, både hvad angår stormflod og skybrud.

Aarhus Kommune ejer i dag 60 % af landvindingslagets interesseområde samt ca. 1/3 af diget langs kysten, og har dermed allerede et stort ansvar for at varetage udfordringer for området.

Klimagruppen har derfor anmodet byrådet om at udnytte de beføjelser, kommunen er tillagt som myndighed ved kystbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven m.fl., idet der er behov for iværksættelse af en koordineret indsats til løsning af de udfordringer, klimaforandringerne indebærer for Vejlby Fed i relation til:

1) et øget pres på digerne langs kysten til Aarhus Bugten bl.a. på grund af flere storme og højere vandstand

2) risiko for oversvømmelse fra Egåen og Egå Engsø – bl.a. på grund af den gamle sluse

3) risiko for oversvømmelse ved skybrud/ekstremhændelser

4) forhøjet grundvandsstand, der også indebærer en oversvømmelsesrisiko.

Så Aarhus kommune: rettidig omhu må være, at kommunen hurtigst muligt melder sig ind i klimatilpasningskampen omfattende såvel håndtering af overfladevand i kloakker, forhøjet grundvand, diget mod Århus bugten samt Egå’en, herunder sluseanlægget, der ikke længere er tidssvarende, og p.t. ikke kan følge med. Fra projektering til endeligt projekt går der formentlig en del år, så det haster med initiativer.

Del artiklen med andre på